آرمان گرایان در نظر دارد در طرحی نوین برای اولین بار به مجموعه عطاری های تهران نگاهی تخصصی و علمی داشته باشد تا در معرفی درست عطاری های تهران به همراه تخصص صاحبان عطاری ها در معرفی این مجموعه های پراکنده نقشی داشته باشد . ما در این راه تنها نیستیم و با وجود صاحبان مدبر این مجموعه ها و عموم مردم خواهیم توانست تصویر روشنی از این مجموعه ها منعکس نماییم .