بازاریابی:

تاثیرگذاری و  نقش تبلیغات در خصوص فعالیت های تجاری امری کاملا اثبات شده و پررنگ است اما باید توجه داشت هزینه تبلیغات میبایست با تاثیر در فروش و بازاریابی جبران گردد.