گزارش ویژه

مجموعه شرکت های آرمان گرایان به صورت چند شرکت تجاری مشاوره صنعتی و کانون آگهی تبلیغات وزارت ارشاد و اسلامی تشکیل شده است.

اجرای برنامه های تجاری فروش و بازاریابی در رزومه کاری مجموعه آرمان گرایان قرار دارد.

یکی از این مجموعه سایت های تجاری سایت mallbook می باشد.

سایت مال بوک تصمیم به اجرای طرح مدیریت جامع مجتمع های تجاری اداری ایران نموده است. در این خصوص با هماهنگی های لازمه با صنایع وابسته در بخش های اطلاع رسانی ، مدیریت مشاور ، تبلیغات و آموزش ارائه خدمات می نماید.