تبلیغات:

در بخش بازاریابی امیال و نیازهای پاسخ داده نشده شناسایی می‌ شود، همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده، میزان سودآوری آن را نیز اندازه‌گیری می‌کند.