بخش های اداری

بخش اجرا

در بخش اجرایی انواع فعالیت ها را در زمینه بازاریابی و فروش و همچنین اجرای روش های نوین بازاریابی و بازار سازی را مشاهده خواهیم کرد که نتیجه جلسه مشاوران و کادر اجرا و طراحی در اتاق فکر می باشد.


 

بخش مشاوره

در بخش مشاوره پس از ملاقات حضوری امور بازدید و عیب یابی آغاز گردیده ، پس از بررسی و تحلیل بازار و محصول یا خدمات مورد نظر با ارائه راهکارهای موثر در قالب بیزینس پلن کار مشاوران ما به طور رسمی آغاز شده و تا حصول نتیجه مطلوب مشاوران ما همراه شما خواهند بود.


 

بخش اداری

کادر اداری با تحقیقات تخصصی محصول و یا خدمات ، تحقیقات بازار و رقبا با دیگر بخش ها به طور همزمان شروع به فعالیت کرده که حاصل این فعالیت در طرح نهایی (business plan)  ارائه خواهد شد.


 

بخش طراحی

در بخش طراحی فعالیت در بخش های مختلف تبلیغات انجام میگیرد به طور مثال طراحی روش های نوین تبلیغاتی موثر در بازار فروش و روش های اثر گذار بر دیدگاه عموم.